March 2, 2013

معنی و تعریف سکس و سکس داشتن

همیشه این سوال مطرح بوده که تعریف دقیق سکس داشتن چیست و چه موقع میتوان گفت که با کسی سکس داشته اید. در این مبحث تعریف دقیقی از این موضوع مهم نشان داده میشود. باید توجه داشته باشید که بین "رابطه جنسی" و "سکس داشتن" تفاوت وجود دارد. ابتدا باید به تعریف رابطه جنسی و سکس بپردازیم.

 رابطه جنسی  بین دونفر رفتار و فعالیت های اولیه ای است که بمنظور تحریک جنسی طرف مقابل انجام میشود

سکس یا سکس داشتن به رابطه ای گفته میشود که در ان حداقل دو نفر مشارکت داشته باشند و حداقل یکنفر اندام جنسی طرف مقابل را با تماس مستقیم تحریک کند.

تماس مستقیم یعنی بدون انکه پوششی روی کس یا کیر باشد پس اگر شما کس دختری را از روی شورت بمالید این سکس نیست ولی اگر کس را مستقیما بدون هیچ مانعی بمالید از "رابطه جنسی" وارد "سکس کردن" شدید و در واقع با اون دختر سکس کردید .برای مالیدن لازم نیست حتما از دست استفاده شود و این مالش میتواند با وسایل دیگر مثل کیر مصنوعی و این جور چیز ها هم صورت گیرد. به همین ترتیب عشق بازی که شامل  لب گرفتن ، خوردن سینه ها و گردن و لمس کردن کون و سینه ها باشد سکس محسوب نمیشود و فقط رابطه جنسی در نظر گرفته میشود.
سکس خود انواع مختلف دارد و به دو دسته کلی تقسیم میشود:

سکس دخولی (sexual intercourse)  یا سکس کامل و سکس  بیرونی یا غیر دخولی  (sexual outercourse)

سکس دخولی:
 زمانی است که شما کیر مبارک رو داخل کس یا کون دختر مورد نظر میکنید که کامل ترین نوع سکس است و در این صورت شما میگویید که سکس کامل داشته اید

سکس غیر دخولی:
در صورتی که شما کیر مبارک را توی دو سوراخ اصلی طرف مقابل یعنی کون و کس نکردید و جای دیگه ای کردید سکس  بیرونی انجام داده اید
سکس غیر دخولی شامل :
سکس دهانی: مثل ساک زدن، کس لیسی و کون لیسی
سکس پایی: شما با دو کف پای طرف مقابل کیرتون رو مالش میدهید
سکس مالشی یا چاک مالی و کس مالی : مالیدن اندام های جنسی به یکدیگر مثلا مالیدن کیر به چاک کس یا کون
سکس دستی: یعنی شما کیر یا کس طرف مقابل را میمالید
لاپایی، لا سینه ای ، لا زیر بغلی: که مشخص است یعنی چه و ما همه این نوع سکس ها را در دوران دبیرستان تجربه کرده ایم

در کردن موفق باشید

------------------------
انتخاب تصادفی مطالب قبلی:

هجو کس شعر "به زیر سقف این خونه"  آکادمی گوگوز

دوش بعد از یک سکس راف....؛

 No comments:

Post a Comment